ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fashion by sas zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van fashion by sas worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door fashion by sas ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.6 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten / ontbinden:
2.1 Alle aanbiedingen van fashion by sas zijn vrijblijvend en fashion by sas behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door fashion by sas. Fashion by sas houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt u al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de bankrekening waarvan deze betaling afkomstig is.
2.3 Door bij ons te bestellen -via de website dan wel per e-mail- ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen. Deze overeenkomst kan slechts worden ontbonden indien u als klant binnen 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst aan ons te kennen geeft de koopovereenkomst te willen ontbinden. De overeenkomst is pas ontbonden zodra u per e-mail een bevestiging van ons hebt ontvangen, de bestelling is dan geannuleerd.

Artikel 3. Prijzen / verzendkosten / betaling / wanbetaling:
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij € 4,95,- in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Verkoper houdt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door Post NL.
3.3 Wij werken door middel van vooruitbetaling (iDEAL of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van uw gehele betaling verzenden wij uw bestelling. Alle artikelen blijven eigendom van Fashion by sas totdat de gehele betaling is ontvangen.
3.4 Er is sprake van wanbetaling indien 21 dagen na het sluiten van de overeenkomst het factuurbedrag niet of nog niet geheel is voldaan. De koper wordt dan schriftelijk gemaand het gehele dan wel het resterende bedrag vermeerderd met € 10,00 administratiekosten per omgaande te voldoen. Indien het bedrag niet binnen 7 dagen is voldaan, is verkoper gerechtigd het te vorderen bedrag vermeerderd met genoemde administratiekosten via gerechtelijke weg te incasseren.

Artikel 4. Levering
4.1 Levering door fashion by sas vindt plaats binnen max 2 werkdagen na bestelling, tenzij door fashion by sas anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan .Fashion by sas. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Alle leveringen / artikelen worden aangeboden aan Post NL. Deze bezorgen normaliter binnen 2 werkdagen, mits het afleveradres binnen Nederland ligt.
4.3 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan fashion by sas verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat pas op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Herroepingsrecht / retournering:
6.1 Na ontvangst van de bestelde artikelen hebt u een bedenktijd van 14 dagen. Heeft u de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag u naar wens vervangende artikelen uitzoeken of het aankoopbedrag terugkrijgen. De te retourneren artikelen dienen binnen 14 dagen na ontvangst met de pakbon aan ons geretourneerd te worden en door ons te zijn ontvangen.
6.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 2 dagen per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 2 dagen na ontvangst een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.
6.3 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Deze garantie vervalt o.a. wanneer:
a. Het artikel gedragen en/of gewassen is;
b. Het artikel beschadigd is en/of u getracht hebt de schade c.q. gebrek te herstellen;
c. De label(s) en/of toebehoren ontbreken;
d. U de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet hebt opgevolgd;
e. Het artikel volgens de specificatie(s) van u is vervaardigd.
6.4 Wij zullen na ontvangst de bank opdracht geven om het reeds betaalde bedrag aan u te retourneren. Houdt hierbij wel rekening met een verwerkingstijd van de bank.
6.5 De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening, hier wordt door fashion by sas geen restitutie op verleend, tenzij anders is overeengekomen. U dient retouren te allen tijde voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen.
6.6 U bent zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden artikelen. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van uw herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, houdt fashion by sas zich het recht voor om een retourzending te weigeren.
6.7 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op aanbiedingsartikelen, afgeprijsde artikelen, accessoires, applicaties, knopen, ritsen, sieraden en wat hygiëne betreft
– gevoelige artikelen.
6.8 Het herroepingsrecht vervalt indien koper zich niet heeft geconformeerd aan de betalingstermijn van 21 dagen, zoals genoemd in artikel 3.4.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Fashion by sas, dan wel tussen fashion by sas en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en fashion by sas, is fashion by sas niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van fashion by sas.

Artikel 8. Overmacht:
8.1 Fashion by sas heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat fashion by sas gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan fashion by sas kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan fashion by sas schriftelijk opgave doet van een adres, is fashion by sas gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan fashion by sas schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door fashion by sas gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat fashion by sas deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met fashion by sas in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door fashion by sas vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Fashion by sas is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht / geschillen:
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen welke niet zonder tussenkomst van een rechter kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd bij een door fashion by sas aan te wijzen rechtbank.